Christian Topps Tale

Tak til alle, der er mødt op i dag. Alle, der er her i dag, ved godt, at vi har et familieretssystem som IKKE virker. Mange af jer har mistet børn og børnebørn. Udelukkende, fordi vi har et system og fagpersoner, som på ingen måde er gearede til at håndtere de sager, hvor det virkelig gælder. Gode forældre og andre familiemedlemmer og vigtigst af alt børn – ødelægges UNØDVENDIGT hver eneste dag i Danmark.  

I dag vil jeg tale om ting, som mange af jer allerede ved. For det er ikke jer, der kender problemerne – der skal råbes op. Det er dem, som ikke forstår alvoren – der har behov for at lytte i dag. Der er mange, der ikke løfter deres opgave, og som har ødelagte børneliv på samvittigheden, men vigtigst af alt håber jeg, at de, som rent faktisk har mulighed for at skabe ændringer, lytter med i dag.  

Jeg er her i dag for at tale om forældrefremmedgørelse. Heldigvis er vi et skridt videre, for indtil for nylig ville ingen erkende, at fænomenet overhovedet eksisterede. Pernille Rozenkranz Theil har heldigvis vist indsigt og velvilje og vil nu skrive begrebet ind i lovgivningen, men vi ved endnu ikke, hvordan det skal vægtes, eller hvordan fagligheden skal forholde sig til det. Så jeg håber, at nogen af dem, der skal være med til det, også lytter i dag.  

En af udfordringerne er dog, at forældrefremmedgørelse endnu ikke er defineret som begreb i Danmark. Det er det første skridt for at sikre, at vi overhovedet kan blive enige om, hvad vi taler om. For begrebet bliver brugt meget forskelligt. I mange andre lande er man væsentligt længere fremme, og i USA er førende forskere gået sammen om at få forældrefremmedgørelse optaget i det, man kalder DSM-5, som er en anerkendt psykiatrisk manual, som bruges verden over. Det er en optagelsesproces, som tager over et år, og man er igennem de første 3 godkendelsestrin af 9 for at blive optaget. Forskerne mener, at det vil lykkes, og det vil være af meget stor betydning på verdensplan, hvis vi kommer dertil. Jeg lægger mig derfor op af deres definition i dag:  

(Ikke officielt oversat): ”Når et barn, ofte efter skilsmisse, allierer sig kraftigt med en forælder og afviser den anden forælder uden en god grund” (inkluderer også andre familiemedlemmer/nære relationer).

Der skelnes mellem mild, moderat og svær. Hvor svær er, når al kontakt er afbrudt. Definition uddybes i det, der hedder ”The five factor model” af en af de førende forskere, Dr. Amy Baker.    

En ting jeg dog lige vil slå HELT FAST, inden jeg går videre med, hvad fremmedgørelse er. Dette er IKKE en kønskamp!! Kigger man på forskningen, så er der ingen overvægt af noget køn i forældrefremmedgørelse…  

Forældrefremmedgørelse handler om magt og magtmisbrug fra en dysfunktionel forælder, som ikke kan se noget problem i at skade barnet for at opnå det, de ønsker.  

En forudsætning for, at fremmedgørelse kan gennemføres effektivt, er, at den fremmedgørende forælder har mest adgang og bestemmeret over barnets liv, ellers kan hjernevasken ikke gennemføres endegyldigt. Lige som vi kender det fra den traditionelle psykiske vold, er det et mål at isolere offeret mest muligt. Forskningen viser, at selv i tilfælde, hvor begge forældre bruger ligeligt destruktive strategier imod hinanden, bliver barnet IKKE fremmedgjort. Så der er ikke tale om en konflikt, hvor begge parter er lige gode om det. Fremmedgjorte forældre har ofte meget lidt magt og meget lidt at skulle have sagt i sagen. Det er i den skæve magtbalance, at fremmedgørelsen trives… I Danmark har vi de systemskabte begreber ”bopæls- og samværsforældre”. Begreberne giver automatisk en uligevægt i adgang og råderet til barnet. Da over 86 procent af bopælsforældre er kvinder, betyder det, at mange flere kvinder – rent statistisk – har det grundlag, som skal til for at kunne fremmedgøre… Så statistisk er flere mænd ramt… Men det betyder IKKE, at det er kønsrelateret. Hvis mænd var bopælsforældre i 86 procent af tilfældene, så ville billedet være omvendt.    

Det er vigtigt at have en definition, som jeg nævnte før. Som det er nu, bruges begrebet meget forskelligt. Nogen bruger det, hvis der bare er afbrudt kontakt, og i dag hørte jeg een bruge det helt synonymt med, at der bare er uenighed. Hvis det bliver for udvandet, så er der risiko for, at børnene ikke kan hjælpes med de rette tiltag. Den definition, jeg nævnte tidligere, tager udgangspunkt i barnets modstand. Men bag den er det vigtigt at nævne, hvad forældrefremmedgørelse også er for at understrege, hvor seriøst og brutalt dette fænomen er. Jeg vil derfor sætte nogle flere ord på, hvad forældrefremmedgørelse også er, og her håber jeg virkelig, at nogen på Borgen lytter med.  

1 Forældrefremmedgørelse er også – En forlængelse af et dysfunktionelt psykisk voldeligt parforhold, hvor volden – efter forholdet afsluttes – bare fortsætter ufortrødent og ofte med systemets hjælp. Bare i en anden form, som aktivt ødelægger barnet og den gode forælder.  

2 Forældrefremmedgørelse er også – Psykisk vold by proxy. Som betyder, at den voldelige part får en anden part til at udøve volden – i dette tilfælde barnet og systemet. Man siger, at psykisk vold er skjult, men forældrefremmedgørelse er endnu mere skjult, fordi overgriberen misbruger børnene som talerør og gemmer sig bag dem for at udøve sin vold. Det er noget, der virkelig knuser mange forældre, når barnet tvinges til at kopiere den overgribende forældres psykisk voldelige adfærd, og det er i sig selv at stort tegn på fremmedgørelse, når barnet kan gøre dette uden at udvise empati.  

3 Forældrefremmedgørelse er også – Et barn, der tvinges i overlevelsesmode – til at kæmpe for ikke at gå til grunde. Det er barnets eneste mulige reaktion på noget meget unaturligt. Intet barn vil af egen fri vilje afvise en god forælder. Intet, som  barnet gør, kommer fra barnets eget autentiske jeg. Barnet er tvunget til at undertrykke eller ødelægge sin kærlighed for at kunne overleve. Det kaldes splitting, det er meget skadeligt og er en forsvarsmekanisme, som kun træder i kraft, når barnet føler sig så presset, at det føles på niveau med livstruende. Barnet består af 50 procent mor og 50 procent far. Barnet presses til at ”skære sig selv i to” og fornægte eller destruere den ene halvdel af sig selv.  

4 Forældrefremmedgørelse er også – Følelsesmæssig incest. Incest kender de fleste – når et barn misbruges for at dække den dysfunktionelle voksnes seksuelle behov. Følelsesmæssig incest er, når den voksne nedbryder og misbruger barnet til at tilfredsstille egne følelsesmæssige behov… Her er det vigtigt at tilføje, at skaderne på barnet er lige så alvorlige, som ved den seksuelle incest.      

5 Forældrefremmedgørelse er også – Jalousi og straf af et barn og en forælder – udelukkende for at have haft et kærligt og tæt forhold.

6 Forældrefremmedgørelse er også – Misbrug af offentlige instanser og midler. Det er komi-tragisk at tænke på hvor mange millioner, der hældes lige ned i et sort hul af uvidenhed og inkompetence. Disse sager er kun så komplekse og dyre, fordi ingen er gearede til at håndtere dem. Så systemet kunne spare svimlende summer ved at forstå de dynamikker, som gør, at systemet selv bliver en brik i et voldsspil uden, at de overhovedet forstår det.    

7 Forældrefremmedgørelse er også – Når en dysfungerende forælder udøver kontrol og magt over både børn, familiemedlemmer og system, og barnet påføres det traume, det er, at vælge kun at have en forælder og presses til at føle sig tvunget til at afvise den anden forælder.

8 Forældrefremmedgørelse er også – Et traume, der krydser generationer ikke kun, fordi bedsteforældre og anden familie også bliver en del af traumet. Men lige som man siger, at vold avler vold, så vil barnet også have større sandsynlighed for selv at finde en dysfungerende partner og selv senere blive fremmedgjort fra egne børn, eller barnet selv bliver dysfunktionel af traumerne og fremmedgør egne kommende børn fra deres anden forælder. Dermed gentager traumet sig over generationer.

9 Forældrefremmedgørelse er også – Ulovligt og burde medføre straf i Danmark. Der er bare ikke rigtig nogen, der har lavet den kobling endnu. Selvom selve begrebet forældrefremmedgørelse endnu ikke er skrevet ind i lovgivningen, så hører de forældrefremmedgørende handlinger, som barn og den gode forælder udsættes for, allerede ind under psykisk vold.

Hvis man kigger på den socialfaglige definition, som lyder: ”Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.”

Da psykisk vold blev gjort strafbart i 2019, skrev justitsministeriet en række eksempler på psykisk vold. Det første eksempel var:  

”At isolere en person fra den pågældendes familie, barn eller netværk.”

10 Forældrefremmedgørelse er også – Brud på den Europæiske menneskerettighedskonvention, som Danmark burde følge. Under det, der hedder ”Retten til familieliv”, er det vurderet, at det er så skadeligt for et barn at miste kontakten til en forælder, at de specifikt skriver ”at det kun er hvis forælderen er fundet særligt uegnet, at det kan være bedst for barnet at bryde kontakten”.  Så hver gang der er forældrefremmedgørelse i Danmark, er der også brud på menneskerettighedskonventionen.  

11 Forældrefremmedgørelse er også – Så skadeligt for børnene, at det kan få livslange konsekvenser. I udlandet har man undersøgt voksne, som har været fremmedgjorte som børn, og der ses rigtig mange skadelige effekter. Listen er lang, men for at nævne nogle af de gængse:

Angst

PTSD og stress

Misbrug – Stoffer, alkohol, mad.

Depression

Selvmordstanker og væsentligt større selvmordsrate

Spiseforstyrrelser  

Selvværdsproblemer

Problemer med relationer til andre mennesker  

Skader på læring og udvikling  

Identitetsproblemer    

Vrede, skyld, sorg og skam.  

Og desværre meget mere – dette fænomen er lige så skadeligt som incest, og det er intet mindre end grotesk, at børnene bare overlades til dette – isolerede og uden hjælp og støtte.  

12 Forældrefremmedgørelse er også – Brud på forældreansvarsloven.

§ 1. I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.

§ 2. Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

§ 4. Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare.  

13 Forældrefremmedgørelse er også – Det eneste område, hvor børn under 18 år helt selv, uden at have den nødvendige langsigtede konsekvensforståelse, får lov til selv at træffe beslutninger, som vi ved er skadelige for dem… Man får lyst til at sige ”Hvor er de voksne henne?”. Vicedirektøren for Familieretshuset Jacob Buch brugte 21. marts 2023 i en artikel ordet ”Samværsværing” og forklarende, at i nogen tilfælde kunne kontakt imellem barn og forælder blive afskåret. Det er jo reelt set ikke barnet, der afskærer kontakten. Det er systemet, der tillader det og giver barnet skylden og ansvaret. Hvis man sammenligner med begrebet skoleværing, så er det jo meget bemærkelsesværdigt, at vi lader samværsværing ske, efterlader barnet og kigger aldrig tilbage. Men da vi som samfund ikke accepterer skoleværing, bliver der sat massivt ind overfor det, og barnet får hjælp og støtte, både med at identificere årsag og til at få barnet tilbage i skolen. Hvorfor er der sådan en forskel?        

14 Forældrefremmedgørelse er også – Som cancer. Forstået på den måde, at tid er en meget afgørende faktor. Det er vigtigt, at det identificeres hurtigt, og der handles på det. Jo længere tid der går, hvor barnet er isoleret med overgriberen, jo sværere er det at bryde manipulationen og hjælpe barnet. Derfor er det også meget vigtigt, at der minimum indføres overvågede samvær, imens udokumenterede anklager undersøges – i modsætning til i dag.  

15 Forældrefremmedgørelse er også – Meget U-intuitivt, hvilket er en af årsagerne til, at systemet OFTE tager fejl… Intuition siger, at man fjerner sig fra det, som er destruktivt og skadeligt, men med forældrefremmedgørelse er det komplet modsat. Kun med den rette viden kan dette forstås og bekæmpes.  

16 Forældrefremmedgørelse er også – Et område, hvor forskningen er eksploderet især gennem de sidste ca. 5 år. De fagfolk, som påstår, at der ikke findes dokumentation på området, udstiller kun deres egen uvidenhed. Det er ikke bare dokumenteret, men der er også udviklet værktøjer, der med meget stor nøjagtighed kan identificere, om et barn afviser en forælder, fordi barnet er fremmedgjort. Systemet påstår, at det er kompliceret…. Men ALT er kompliceret, hvis man slet ikke har sat sig ind i emnet, og det er de færreste relevante fagpersoner, som har gjort det… Jeg vælger at tro, at hvis de virkelig forstod, hvor skadeligt dette er for barnet, så ville der gøres meget mere, end der gøres i dag.  

Dette område er kendt for at have mange kritikere, både i Danmark og internationalt. Forældrefremmedgørelse bliver kritiseret for at være den overgribende forælders manipulerende undskyldning for, hvorfor barnet ikke gider have kontakt til dem. Men det ene udelukker ikke det andet. Hvis vi skal sikre, at børn ikke lider livslange skader, så kræver det forståelse for, at der er to muligheder, når et barn afviser en forælder.  

Til skeptikere af fænomenet siger jeg:

17 Forældrefremmedgørelse er IKKE – Når et barn afviser en forælder med god grund, som eksempelvis vold, overgreb, svigt og misbrug.

Jeg skal til at runde af og vil efterlade jer med lidt stof til eftertanke.

Det er traumatisk og voldsomt at være fremmedgjort forælder, men det er unægteligt værre at være fremmedgjort barn. Barnet er alene med sin sorg, barnet kan ikke tale om sine problemer, barnet må aldrig vise sine autentiske følelser, barnet kan ikke få hjælp fra professionelle til at håndtere sine traumer, barnet kan ikke finde facebook grupper og få forståelse og fællesskab fra andre. Barnet er alene og isoleret i en forvrænget manipuleret verden, hvor dets behov aldrig kommer først.  

Vi hører tit, at der skal tvangsfjernes flere børn – og tidligere – for at undgå og forebygge skaderne på barnet. Selvom jeg godt ved, at der også er problemer på tvangsfjernelsesområdet, så vil jeg alligevel lave en kobling. Når et barn tvangsfjernes, så er det ud fra tanken at beskytte barnet fra to forældre, som ikke kan varetage det ordentligt. Man giver barnet en plejefamilie, som ofte er helt ukendt for barnet. Forældre, der mister børn på den måde, får en kontaktperson og hjælp og støtte i situationen. Der bliver også løbende lavet evalueringer for at se, om noget skal ændres… I fremmedgørelsessager flyttes bopæl sjældent til den anden forælder, fordi man her bruger argumentet, at det er for invasivt at flytte barnet fra en dysfunktionel forælder til en god/velegnet forælder – endda ofte til vante rammer. Når dommen er truffet, kigger ingen på det igen, og både barn og fremmedgjort forælder overlades helt til sig selv uden nogen form for hjælp, støtte, opfølgninger eller evalueringer – det giver ingen mening!  

Mange kalder dette komplekst, men det kan siges så simpelt, at ”Hvis en forælder aktivt arbejder på at reducere den samlede mængde kærlighed, et barn kan modtage i sit liv, så viser det i sig selv, at den forælder ikke kan forstå eller varetage barnets behov”.  

Familieretten er den eneste ret, hvor man kan dømmes uendeligt hårdt, selvom retten vurderer, at man er velfungerende og ikke har gjort noget forkert… De fleste forældre ville gladeligt tage nogle år i fængsel, hvis det betød, at de kunne have god kontakt med deres børn og have børnene på den anden side. Straffen ved at miste et barn er voldsommere end de fleste domme, der gives i Danmark.  

Forældrefremmedgørelse eksisterer bedst i uvidenhed – og bekæmpes bedst med viden. Jeg har selv opbygget en meget stor viden på dette område og takket være den, lykkedes det mig at modvirke forældrefremmedgørelsen i 5 år indtil, mine børn blev isolerede ved tilbageholdelse på falsk grundlag. Så en meget stor anbefaling herfra til både fagfolk og forældre, gør hvad I kan for at suge mest mulig viden til jer.

Jeg har stiftet en Facebook gruppe til det formål, der hedder ”Forældrefremmedgørelse, narcissister og psykopater”. Jeg holder også foredrag på området, så tag fat i mig eller kontakt mig igennem Facebook gruppen, hvis det skulle have interesse.

// Tak fordi i kom i dag og tak for ordet.

0
    0
    Dit Medlemskab
    Du har ikke valgt et medlemskabSe medlemskaber