fbpx

Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er Delebarnets Vilkår.
1.2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 – Formål og medlemskab
2.1. Foreningens formål er en NGO, som arbejder for børns trivsel gennem ligeværdigt
forældreskab i Danmark. Aktiviteterne udfoldes i overensstemmelse med foreningens værdier
og mærkesager samt gældende ”Governance og Forretningsorden”.
2.2. Som medlem kan optages forældre med delebørn samt enhver, som kan tilslutte sig
foreningens formål, og som kan godkendes ved flertal i bestyrelsen. Som fuldgyldigt medlem
betaler man et årligt kontingent.
2.3. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningen.
2.4. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, ordensregler, eller etiske/moralske
værdisæt, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke en
beslutning om eksklusion på førstkommende generalforsamling.
2.5. Medlemmer kan danne lokalafdelinger på grundlag af særlige vedtægter, fastsat af
hovedbestyrelsen.
2.6 Bestyrelsen kan beslutte andre typer medlemskaber på nærmere fastsatte vilkår.
2.6.1. Man kan blive frivillig i foreningen uden at være medlem og uden betaling.
2.7. Behandling af medlemsdata og personlige informationer
Foreningen overholder gældende GDPR.
Foreningens medlemmer samt frivillige har tavshedspligt om personlige oplysninger, de
kommer i besiddelse af under arbejde i foreningens regi.

§ 3 – Generalforsamling
3.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
3.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med udsendelse af dagsorden med mindst tre
ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske senest fire uger efter, at der er fremsat ønske herom jf. pkt. 3.3.
3.3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis
1/3 af medlemmerne ønsker det.
3.4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fuldgyldige medlemmer,
der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Frivillige kan deltage i
generalforsamlingen og fremsætte forslag, men er ikke stemmeberettigede.
3.5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog
undtaget vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning jf. § 7 og § 8.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.
3.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen, dog skal forslag om vedtægtsændringer være
bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.
3.7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
3.8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens årsberetning og godkendelse heraf
 4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget for det kommende år
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand – krav om 4 stillere
 9. Valg til bestyrelse og valg af en suppleant – krav om 2 stillere
 10. Valg af revisor og valg af en suppleant
 11. Eventuelt

§ 4 – Foreningens daglige ledelse
4.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af
generalforsamlingen. Bestyrelsens arbejde er udmøntet i ”Governance og forretningsorden,
udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen.
4.2. Bestyrelsen består af formand samt 4 medlemmer, samt 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Dog forskudt således, at kun 2
medlemmer af bestyrelsen kan være på valg samtidig.
4.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer senest 14 dage efter nyvalg.
4.4. Bestyrelsesformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker med 14
dages varsel og skriftligt – kan ske elektronisk – med angivelse af dagsorden, når
bestyrelsesformanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen
fremsætter skriftligt ønske herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes møde senest to uger efter, at
ønsket om et møde er kommet til bestyrelsesformandens kundskab. Der afholdes mindst 4
bestyrelses-møder om året.
4.5 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af foreningen med kompetencer til at udføre
bestyrelsens arbejde.
4.6 Bestyrelsen kan i sin ”Governance og forretningsorden” beslutte at nedsætte udvalg/
arbejdsgrupper med særlige kompetencer til særlige opgaver. Sådanne grupper refererer til
bestyrelsen og arbejder under bestyrelsens overordnede ledelse og ansvar.

§ 5 – Økonomi og regnskab
5.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
5.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Regnskabet
føres af kassereren og revideres én gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Revisor kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisor ønsker dette.
5.3. Foreningens kasserer fører foreningens medlemsregister.

§ 6 – Tegningsret og hæftelse
6.1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i forening jfr. dog punkt 6.2.
6.2. Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder betaling af
regninger m.v. Til brug for kassererens varetagelse af foreningens
formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over
foreningens konti, herunder via NetBank og/eller MobilBank. Fuldmagt skal oprettes på
pengeinstituttets fuldmagtsformularer.
6.3. Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i
pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.
6.4. Foreningen hæfter kun med sin formue, og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt
for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 7 – Vedtægtsændringer
7.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.


§ 8 – Opløsning
8.1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal derefter
godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
8.2. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med det i § 2
fastsatte formål eller overdrages til anvendelse af almennyttige formål i overensstemmelse med
foreningens formål og værdigrundlag. Beslutning om den konkrete anvendelse eller
overdragelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
8.3. Det er et krav, at modtager af midler fra Delebarnets Vilkår hører hjemme i Danmark.


§ 9 – Vedtagelse
9.1. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 7. december 2023.

0
  0
  Delebarnets Vilkår
  Kurven er tomTil forsiden